FREA konceptet

FREA står for Fuldt Recirkuleret Akvakulturanlæg (Fully Recirculated Aquaculturesystem). Dette innovative opdrætskoncept tager recirkulering indenfor fiskeopdræt til et nyt teknisk og miljømæssigt niveau, idet tankegangen bag recirkulering implementeres 100 % i hele processen.

Grundprincipperne i FREA konceptet

 • I et recirkuleret anlæg af denne type er der ingen direkte udledning til vandmiljøet. De partikulære stoffer sies fra og fermenteres til senere anvendelse som gødning eller brændsel i biogasanlæg. Det overskydende vand ledes ud i store rodzoneanlæg, hvor det nedsiver til hel eller delvis genanvendelse i produktionen på anlægget.
 • Anlægget etableres på mager jord med stort indhold af sand og grus, hvor de naturgivne forhold for vandindvinding og nedsivning af den nødvendige vandmængde vil være væsentligt bedre, end på fed jord med muld og ler.
 • Vandindtaget konstrueres som horisontale dræn i 4-5 meters dybde, og placeringen vil dels være under nedsivningsområdet samt på jord ved siden af nedsivningsområdet. Nedsivningsområdet etableres som parallelle bassiner med vandretliggende overløbsrør i midten til ensartet fordeling af udløbsvandet. I bassinerne etableres rodzoneanlæg.
 • Vandudskiftningen i anlægget udgøres af spulevandet, der anvendes til rengøring af eventuelt installerede mikrosigter, returskylning af biofiltre og fordampning. Det resulterende behov for frisk vand vil være af størrelsesordenen 40-80 l/s og udelukkende bestå af grundvand.
 • Den begrænsede vandudskiftning giver en opholdstid for vandet i anlægget på cirka 6 dage, som skal holdes op mod lovkravet på 18,5 timer i et modeldambrug type 3. Anlæggets størrelse og den meget høje genanvendelse af vandet gør samtidig, at effekten af renseforanstaltningerne forbedres væsentligt.
 • Rensningen af vandet foregår ved, at vandet i dammene ledes over slamkegler, hvorefter vandet ledes via både faste og bevægelige biofiltre. Der er i FREA A/S projektet ikke indarbejdet mikrosigter, men indretningen af anlægget efterlader plads til eventuelle mikrosigter, såfremt dette skønnes nødvendigt på sigt.
 • Anlægget sektioneres i separate anlæg til henholdsvis klækkeri, yngel, sættefisk og portionsfisk. Inden for de enkelte anlæg sker der en yderligere sektionering, hvorved der samlet set skabes en væsentlig reduktion af risiko omfattende sygdomsudbrud og smittespredning. Sektioneringen gør det også muligt at anvende "alt ind - alt ud" princippet i produktionsplanlægningen, hvilket ligger i tråd med de principper, som er gældende for opdræt af en række andre husdyr.
 • Da produktionen udelukkende foregår ved anvendelse af grundvand, så vil risikoen for forurening med miljøfremmede stoffer fra vandløb blive fjernet.
 • Det forventes af forbruget af hjælpestoffer vil være væsentligt mindre end i traditionelle anlæg. Det skyldes dels de stabile interne miljøforhold, sektioneringen af produktionsanlæggene, og at anlæggene efter hver produktion rengøres og desinficeres inden opstart af næste produktion.
 • Medicinforbruget forventes at blive marginalt, da anlægget kun tilføres desinficerede øjenæg fra avlsdambrug med de højest opnåelige registreringer. Internt på anlægget flyttes kun raske fisk fra sektion til sektion, og allerede fra yngelstadiet vil fiskene være underlagt et vaccinationsprogram.
 • Når hele FREA A/S projektet er færdigbygget, så forventes der et energiforbrug på omkring 1,5 kWh/kg foder.

Keep it simple - make it work

Skræddersyede løsninger

Læs hvordan